Ważne informacje

Home / Ważne informacje

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam, aby Państwo mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA. Dlatego zanim rozpoczną Państwo korzystanie z naszych usług, stron, platform, sklepu prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA  z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 232 lok.1a. jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy, oraz w trakcie jej trwania w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia),uzasadnionego interesu DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług  DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA  (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA  może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA  przewidzianych prawem, ochrony praw DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA  może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA  umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA  zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA  i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA  dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA  może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na DAKA-TECH SOLUTION ANNA SAKWA-BOROWSKA może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z DAKA-TECH SOLUTION Anna Sakwa-Borowska pod adresem: Ul. Piotrkowska 232 lok.1a, 90-360 Łódź tel. + 48 730 783 125 lub pod adresem e-mail biuro@dakatech.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

Nasi partnerzy

TESTIMONIALS
This is one of the best WP themes ever! I rarely write reviews for products but with the Ken theme, I am more than grateful.
THE KEN USER
I can't believe how easy it is to customise and create anything in this theme! I've had no problems with it so far.
THEME USER
It's clear that designers have spent serious and significant time working on this project. I love it, it makes my website shine.
ONE USER